Rahoitusmuodot

Aikuisopiskelija voi saada pää- ja sivutoimisiin opintoihinsa tukea eri lähteistä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Tuki on tarkoitettu työ- tai virkasuhteessa olevalle työntekijälle tai yrittäjälle. Ehtona on, että hakija on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta ja että hakija on ollut nykyisessä työssään tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua.

Kahdeksan vuoden työhistoria oikeuttaa enintään 19 kuukauden tukeen. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia) Mikäli työntekijä opiskelee osa-aikaisesti, tuki voidaan myöntää soviteltuna aikuiskoulutustukena. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa.

Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastosta

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään 8 viikkoa, hän voi saada opintolainalle valtiontakauksen. Aikuiskoulutuksen opintolainassa ehdot ovat samat kuin opintotuen opintolainassa. Opintolainan valtiontakausta haetaan Kelan kautta joko Kelan sähköisessä asiointipalvelussa tai Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakaushakemuksella.

Lisätietoja:  www.kela.fi

 

Opintotuki

Mikäli et voi saada aikuiskoulutustukea, on sinulla mahdollisuus hakea opintojesi ajaksi opintotukea. Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki voidaan myöntää opiskelijalle, joka opiskelee päätoimisesti, edistyy opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toiseen asteen opinnoissa.

Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki

 

Vuorottelukorvaus

Kokoaikatyössä oleva aikuisopiskelija voi sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaasta. Vuorotteluvapaa voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäivää. Täksi ajaksi työnantajan on palkattava sijainen, joka on työtön työnhakija. Vuorottelukorvaukseen on  mahdollisuus työntekijöille, jotka ovat olleet työelämässä vähintään 10 vuotta ja saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Vuorottelukorvausta haetaan joko omasta työttömyyskassasta tai mikäli ei kuulu työttömyyskassaan, korvausta haetaan Kelan kautta.

Lisätietoja: Oma työttömyyskassa tai Kelan toimisto, hakulomake löytyy www.tyj.fi tai TE-toimisto

 

Työvoimakoulutuksen tuki

Työttömänä työnhakijana tai työttömyyden uhatessa voi hakeutua työhallinnon rahoittamaan työvoimapoliittiseen koulutukseen. Nämä koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Pääsääntöisesti työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksetaan työttömyyspäivärahan lisäksi verotonta ylläpitokorvausta.

Lisätietoja: www.kela.fi, www.mol.fi

 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyyden aikana voit opiskella myös omaehtoisesti. Opintojen on tällöin oltava päätoimisia ja niistä on sovittava TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoimiston) kanssa työllistymissuunnitelmassa. Opiskelijan on täytettävä 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä. Ihan mitä tahansa opintoja ei TE-toimisto kuitenkaan hyväksy, vaan opintojen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja: Kela, työllistymistä edistävät palvelut www.kela.fi
                  TE-toimisto, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna, www.mol.fi

 

Oppisopimuksella opiskelu

Oppisopimus mahdollistaa opiskelun kaikkiin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin  ja lisäkoulutustakin voidaan hankkia oppisopimuksella.

Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. Edellytyksenä on, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija saa työssäolon aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriaopintojen ajalta on mahdollista saada päivärahaa sekä mahdollisesti muita (esim. matkakorvaus, perheavustus, majoituskorvaus) korvauksia, mikäli työnantaja ei maksa teoriaopintojen ajalta palkkaa.

Lisätietoja: SAMIn oppisopimus

 

Ammatillisen kuntoutuksen kautta koulutukseen

Kela ja eläkevakuutuslaitokset  järjestävät yhtenä ammatillisen kuntoutuksen muotona koulutusta. Koulutus on tarkoitettu sekä työssä käyvälle tai työelämään siirtyvälle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt tai jota uhkaa työkyvyttömyys. Koulutukseen hakeutuja voi saada kuntoutusrahaa menetetyn toimeentulon ajalta.

Lisätietoja: Kela ja Eläkevakuutuslaitokset

 

Sivutoimiset opinnot

Päätoimisiksi opinnoiksi katsotaan keskimäärin 25 tuntia viikossa tai 3 opintoviikkoa kuukaudessa tai 5 opintopistettä kuukaudessa sisältävät opinnot. Mikäli opintoja on vähemmän kuin edellä mainitut ovat opinnot sivutoimisia. Työttömän on mahdollista opiskella sivutoimisesti, mutta tällöin hänen on oltava työmarkkinoiden käytettävissä. Opintojen sivutoimisuudesta päättää TE-toimisto, jolta kannattaa tiedustella asiaa jo ennen opintojen alkua.

Työssä käyvä voi hakea sivutoimisiin opintoihinsa vuorotteluvapaata tai aikuiskoulutustukea, jolloin hän voi saada opintojensa aikana soviteltua aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi, www.tyj.fi