Ennakointi

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuutta koskevan informaation kokoamista ja analysointia sekä informaation jalostamista tiedoksi ja ymmärrykseksi. Ennakointi on tulevan kehityksen päälinjojen hahmottamista ja myös kehityksen ohjaamista toivottuun suuntaan hankitun tiedon ja ymmärryksen tuella.

Seuraamme valtakunnallisella, maakunnallisella ja seudullisella tasolla tehtävää pitkän ja lyhyemmän tähtäimen ennakointityötä. Olemme tässä työssä mukana aktiivisesti sekä tiedon tuottajana että käyttäjänä yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa. Teemme ennakointitiedon perusteella päätökset esimerkiksi toteutettavista koulutuksista ja tutkinnoista sekä niiden mitoituksesta ja sisältöjen tarkistamisesta. Päätösten tavoitteena on työelämän tarpeisiin vastaaminen, alueen väestön ammattiosaamisen vahvistaminen ja sitä kautta yksilöiden ja yhteisöjen sekä koko alueen menestymisen tukeminen.

SAMIedun ennakointivuosi

 

Laadukkaan ammatillisen koulutuksen yksi kulmakivi on hyvät työelämäyhteydet. Tämä pätee myös ennakoinnissa. Ennakointitietoa vaihtuu työpaikkojen ja oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden erilaisissa kohtaamisissa ammatillisissa neuvottelukunnissa, toimialaraadeissa, työssäoppimisessa ja sen ohjaustilanteissa, opettajien työelämäjaksoilla sekä oppilaitoksen tuottaman palvelutoiminnan eri tilanteissa.

Vaikka ennakointityössä mielenkiinto on tulevaisuudessa, ei ennakointi ole ennustamista. Tulevaisuuden ammattien tai työtehtävien sisältöjä ei pyritä määrittelemään yksityiskohtaisesti nykyhetkestä käsin tietyn ajanjakson päähän, vaan kyse on jatkuvasta prosessista, jossa uutta tietoa kertyy koko ajan ja tarkasteltava aikajänne ja hahmotettavan kuvan terävyys voi vaihdella paljonkin tarkasteltavan alan ja aihekokonaisuudesta mukaan.

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa maailmassamme ei kukaan osaa sanoa vuosien päähän, mitä ammatteja on olemassa, mihin tehtäviin tarvitaan tekijöitä ja millä tavoin työtä ylipäätään tehdään. Siksi erityisen tärkeää on huolehtia oppimisen taidoista ja valmiuksista sekä myönteisestä asennoitumisesta elinikäistä oppimista kohtaan.