Laadunhallinta

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on tehty pitkään ja järjestelmällisesti laatutyötä, jonka lähtökohtana on pedagoginen toiminta. Laatutyössä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto soveltaa opetusministeriön vahvistamaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta, joka perustuu ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen Common Quality Assurance Framework (CQAF). Viitekehyksen osa-alueet ovat suunnittelu, toteutus, arviointi sekä palaute- ja muutosmenettelyt. Organisaation toimintaa tarkastellaan erinomaisten tunnuspiirteiden kautta, jotka ovat toimintojen tarkastelu kokonaisuutena, asiakassuuntautuneisuus, johtajuus, tuloshakuisuus, jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen, henkilöstö voimavarana, toimivat prosessit, työelämälähtöisyys ja kumppanuudet sekä yhteiskunnallinen vastuu. CQAF:n käyttö toiminnan ja laadun hallinnassa on yhteen sovitettu BSC – strategisen suunnittelumallin kanssa. Viitekehyksen käyttö suunnittelussa ja laadun arvioinnissa toteutuu itse kehitettyjen sovellusten kautta.

Laadunhallinta perustuu jatkuvaan toiminnan määrälliseen ja laadulliseen tulosten ja vaikutusten arviointiin. Määrällistä arviointia ohjaavat opetusministeriön tulosmittarit, SAMIn talousarvion sitovat määrälliset tavoitteet sekä näiden trendi- ja vertaistieto. Laadullista arviointia ohjaavat SAMIn talousarvion sitovat laadulliset tavoitteet, opiskelijapalaute, asiakaspalaute, henkilöstöpalaute sekä näiden trendi- ja vertaistiedot.

Laadunhallinta toteutuu eri prosessien hallinnan kautta, joihin kytkeytyy koko organisaatio. Toimintaa arvioidaan ja mitataan eri menetelmin. Tavoitteiden toteutumista tuetaan kehittämishankkeiden sekä sidosryhmäyhteistyön avulla.  

SAMIedu on palkittu vuosina 2003, 2007 ja 2011 opetusministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla.